26 September 1687 | An explosion rocks the Parthenon


26-09-1687-parthenon-explodes-doc